Nyheter

UiT_samarbeidslogo_bokmal_150ppi

Vil du lære kvensk til høsten på Universitetet i Tromsø? Nå har du en unik mulighet. Dette kan du ikke gå glipp av! Husk søknadsfrist den 1. juni!

Språkmester – lærling –modell for stimulering av kvensk språklæring En stor utfordring ved studier i minoritetsspråk slik som kvensk er…

Les merLes mer
språk

Språkkafé på Kvensk institutt onsdag den 3. juni 2015

SPRÅKKAFÉ PÅ KVENSK INSTITUTT Onsdag den 3. juni kl. 18.00 Kanskje vi finner nye kvænske ord når vi er samlet?…

Les merLes mer
Annonse Kvensk institutt

“Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet”

Interkommunalt arkiv Finnmark og Kvensk institutt inviterer til utstilling og kåseri 19. mars kl 18.00 Sted: Kvensk institutt Kåsør: Arvid…

Les merLes mer
UiT_samarbeidslogo_bokmal_150ppi

Halluutko sie oppiit kväänin eli kainun kieltä Tromssan universiteetissa syksylä? Nyt sinula oon uniikki mahđolisuus jota et piđä anttaat mennä sivvu! Muista söökata ennen 1. juunikuuta!

Kielimestari – oppiija –malli apuna kväänin eli kainun kielen oppimisessa Ko studeeraa minoriteettikielii niin ko kväänin kieltä, saattaa olla kovin…

Les merLes mer
språk

Kielikafea Kainun institutissa keskiviikkona 3. juunikuuta 2015

KIELIKAFEA KAINUN INSTITUTISSA Keskiviikkona 3. juunikuuta klo 18.00 Piian löyđämä uuđet kväänin sanat ko olema yhđessä? Myymä airoi Kaffi ja kakot ilman…

Les merLes mer
Annonse Kvensk institutt

“Siksi ko tullee seuraava venet, leveerinki ja vaphaus”

Interkomunaali arkiivi ja Kainun institutti kuttuthaan näyttelhyyn ja koserhiin 19. marsikuuta kello 18.00 Paikka: Kainun institutti Kosööri: Arvid Petterson Näyttelyn oon…

Les merLes mer

Smånytt

Terje Aronsen ble slått til ridder den 16. mars 2015

terje

Den 16. mars, på Kvenfolkets dag, var Børselv i Porsanger kommune en viktig dag for kvenene. Da ble nemlig Terje Aronsen slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Mange hadde funnet veien til Kvensk institutt for å feire denne betydningsfulle begivenheten.

Børselvduoen Kaksi laksoo sang til ære for ridderen.

På talelista var blant annet ordføreren i Porsanger, Norske kveners forbund og selvsagt fylkesmann Gunnar Kjønnøy, som overrakte den kongelige medaljen til Terje.

Det var sikkert et av de største øyeblikkene i hovedpersonens liv da fylkesmannen festet medaljen på vesten til kvendrakten, og det med god grunn. Denne medaljen tildeles bare de som har gjort noe som er av stor betydning for samfunnet og menneskeheten. For Terje var det viktig at denne medaljen er til alle kvener som ønsker å støtte kvensk språk og kultur.

Vi gratulerer Terje så mye for alt arbeidet han har gjort for kvensk kultur og språk, og ønsker han alt godt for framtida.

Fylkestinget i Troms enstemmig om statusheving av kvensk

TFLK_rgb

Fylkestinget i Troms behandlet innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk i desembersamling i Troms.

Fylkestinget i Troms vedtok enstemmig at:
1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.
2. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.

I oktober vedtok Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk.

Underskriftskampanjen “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” hadde samlet 570 underskrifter for å få kvensk
språk oppgradert fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Innbyggerinitiativ behandles i fylkestinget dersom det er samlet inn 500 eller flere underskrifter. Saken er fremmet av Norske Kveners Forbund.

Offentliggjør søkerlisten til språk- og kulturstillingene

uusi_logo_2014_png

Det er tre søkere til språkstillingen og ti søkere til stillingen som språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015 på Kvensk institutt. Se søkerlister til stillingene:

Kvensk språkstilling

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Språk- og kulturmedarbeider 100% stilling

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakt

Daglig leder Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

 

Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

kud_no

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 kroner.

Kainun institutti – Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto og Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen har intensjonsavtale om samarbeid i prosjektet Kielipesät / Kvenske språkreir.

Ansvarlig for prosjektet, for søknad og finansiering er Kainun institutti – Kvensk institutt. Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto vil bidra med rekruttering, motivering av språkforbilder, og bidra til administrasjon knyttet til dette. Porsanger kommune bidrar med å tilrettelegge for at barnehageansatte og ansatte i SFO kan delta på kursingen sammen med språkforbildene.

Så mange som mulig ønskes å involvere i prosjektet. Bærerne av språket er språkforbilder og nøkkelen til revitalisering. Språkforbilder kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Spesifisert oversikt over de 16 språkprosjekter som har fått språkprosjektmidler fra KUD:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Aaronin Jussan Terje saipi ritariarvon 16. marsikuuta 2015

terje

16. marsikuuta 2015 Kväänin kansan päivänä, Pyssyjoki Porsangin komuunissa oli tärkkee paikka kväänile. Silloin nimittäin opetusjohtaaja Terje Aronsen, eli Aaronin Jussan Terje, sai Ritarimitalin, eli Kuninkhaalisen Ruiđan Pyhän Olafin Ensimäisen Ritariarvon. Paljon väkkee oli löytäny tien Kainun institutile juhlimhaan tätä merkittävää tapattumaa.

Pyssyjoklaisduuo Kaksi laksoo lauloi ritarin kunniaks.

Puhelistala oli muun muuvassa Porsangin komuunin sananjohtaaja, Ruijan kväänit ja tietenki fylkesmanni Gunnar Kjønnøy, joka antoi Kuninkhaan mitalin Terjele.

Se oli sikkaristi yksi päivän pääpersoonan elämän suurimista hetkistä ko fylkesmanni kiinitti mitalin kväänipuvun västile, ja syystä kyllä. Tämmöisen mitalin saapi ihminen tyhä, jos oon tehny jotaki, jolla oon erikoisen suuri merkitys samfunissa ja koko ihmiskunnale. Terjele se oli tärkkee, ette tämä mitali oon kaikile kväänile, jokka haluthaan kuurota kväänin kieltä ja kulttuurii.

Met onnittelema Terjee oikhein paljon kaikesta työstä mitä hän oon tehty kväänin kulttuurin ja kielen eđestä, ja toivotamma hänele kaikki hyvvää tullevaisuuđessa.

Tromssan Fylkintinka halluu nostaat kväänin kielen statuksen

TFLK_rgb

Tromssan Fylkintinka käsitteli kokkouksessa desemperikuussa assuujitten ehđoituksen ette nostethaan kväänin kielen statuksen.

Tromssan Fylkintinka päätti näin:
1. Tromssan Fylkintinka kuuroo ehđoitusta ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk).
2. Fylkintingan ehto oon ette staatinherrat kuorathaan ehđoitusta, ja het annethaan rahhaa komuuniile ja fylkinkomuuniile jotta kielen statuksen saatethaan nostaat.

Oktooperikuussa päätti Finmarkun Fylkintinka kuurota ehđoitusta nostaat kväänin kielen statuksen.

Kampanja “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” kokosi 570 allekirjoitusta jotta kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk). Fylkintinka käsittellee assuujitten ehđoituksen jos allekirjoituksii oon 500 tahi enämen. Ruijan Kveeniliitto oon nostanu assiin esile.

Katto ketkä oon söökanheet kieli- ja kulttuurivirkkoi

uusi_logo_2014_png

Kolme ihmistä oon söökanheet kielityöntekkiijän virkkaa. Kymmenen ihmistä oon söökanheet kieli- ja kulttuurityöntekkiijän virkkaa, mikä oon 100% virka Kainun institutissa aijale 01.01.-31.12.2015.

Katto tästä ketkä oon söökanheet:

Kväänin kielivirka

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Kieli- ja kulttuurityöntekkiijä 100%

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakti

Institutin johtaaja Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

Kirjan “Kainun kielen grammatikki” julkaisthaan heti

grammatikki

Kainun kielen grammatikin julkaisthaan desemperikuussa viikola 51. Kirjan präntää SKS, Det finske litteraturselskapet. Kirjan julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa, missä oon tietheelissii kirjoi.

Ensi vuona kirjan julkaisthaan kans norjaksi. Lissää tiettoo kirjasta tullee hiljemin.

Grammatikin esittely: https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious