Silja Skjelnes-Mattila

Kainun institutti – Kvensk institutt mottar driftstøtte fra Kirke- og Kulturdepartementet. Tilskuddet gis til utvikling, dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvensk språk og kultur (…). Tilskuddet skal også dekke utgifter til en språknemnd for kvensk.

Språkorganet for kvensk har blitt etablert og inngår i den årlige drifta til Kvensk institutt. Målsettingen til språkorganet, er å skape et felles skriftspråk for de kvenske dialektene. Et skriftspråk og samkjøring av læremiddelutvikling til grunnskolen, er noen av puslespillbrikkene som må på plass dersom vi skal kunne berge språket fra å gå i glemmeboken.  På disse sidene kan du lese mer om Kvensk språkting og Kvensk språkråd.

Det er likevel ikke skriftspråket som er bærebjelken i den språklige revitaliseringen. Det viktigste er de lokale dialektene, de lokale språkbrukerne og de lokale tiltakene. Kainun institutti – Kvensk institutt jobber med flere typer revitaliseringstiltak.Bygdeordbøkene er et godt eksempel på dette. Ordene til bygdeordbøkene samles inn på bygdemøter, og alle språkbrukere er hjertelig velkomne til å delta. Bygdeordbokprosjekter kan arrangeres hvor som helst, når som helst.
I og med at kvensk først og fremst er et muntlig språk, kan det være vanskelig for språkbrukere å opprettholde språkkunnskapene sine. Det er et problem at vi mangler (tilgjengelig) skrevet materiale. Kainun institutti – Kvensk institutt forsøker å produsere oversettelser som kan nå flest mulig språkbrukere. I linken på denne siden finner du oversikt over kvenske oversettelser.

Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerer også kurs i kvensk til nybegynnere og viderekomne. Kurs- og læremateriell skal legges ut på disse sidene i nærmeste fremtid.

Kvensk-norsk-kvensk ordbok

I januar 2014 slo Giellatekno og Kvensk språkteknologiprosjekt sammen to kvenske ordbøker.

Elektronisk ordbok av Terje Aronsen og Eira Söderholms Aikamatka (Tidsreise) -ordliste inneholder tilsammen 7 500 ord.

Kvensk norsk ordbok

Språkorgan

Norge har ratifisert Den europeiske pakten om region- eller minoritetsspråk, og i Norge er kvensk, romanes, romani og samisk beskyttet av pakten.

Norge er forpliktet til å anerkjenne minoritetsspråkene som et uttrykk for kulturell rikdom, fremme og verne dem, fremskaffe former og midler for undervisning og studier av minoritetsspråk og fremme forskning på minoritetsspråk (Del II, Artikkel 7.1).

Lydopptak av kvenske dialekter

I Helsingfors, i Suomen kielen nauhoitearkisto (Det finska bandarkivet), finnes det 418 timer og 55 minutter med lydopptak av kvenske dialekter.

Kvensk institutt har igangsatt et prosjekt hvor man overførte innholdet fra allerede digitaliserte opptak til skriftform.

Et nytt skriftspråk blir til

Norge har ratifisert Europarådets sjarter om regionale eller minoritetsspråk, som beskytter minoritetsspråk med lang historie i et land. Man snakker om minst 100 år.

I 2000 informerte Kulturdepartementet at samisk, romani, romanes og kvensk/finsk hadde beskyttelse etter sjarteret.

Kvensk språkteknologiprosjekt

I tillegg til å skape et korrektur- og retteprogram for kvensk, tar det kvenske språkteknologiarbeidet også høyde for å lage en ordbok som kan gjenkjenne bøyningsformer. Det kvenske språket er et agglutinerende språk, et språk som uttrykker grammatiske forhold ved bøyning og formelementer.

Nybegynnerkurs kvensk, 10 deler

Lydkurset er et samarbeid mellom Kainun institutti/Kvensk institutt, Omasvuonon kielikeskus/Storfjord språksenter og Haltiin kväänisentteri/Halti kvenkultursenter.