Kuukauđen kvääni – Tore Høybakken

Tore Høybakken perustaa paljon omasta kielestä. 1,5 vuotta aikkaa alkoi hän itte oppiit lukemhaan ja kirjottamhaan ommaa äitinkieltä. Januaarikuussa 2015 päätti hän perustaat Feisbuukhiin joukon Kveenin sanat, ja sai kans Katriina Pedersenin myötä. Tähän laithaan tekkee hän kväänin sanoista kysymyksii joihin jäsenet saađhaan freistata vastata. Joukossa oon nyt heti 300 jäsentä, jokka saađhaan joka viikko oppiit lissää kväänin kieltä. Mikä sai Toren alkamhaan tämän joukon?

Tore Høybakken,kuva

Tore Høybakken (Foto: Privat)

”Met olema viimiset jokka puhuma kväänin kieltä, kuiten ennen ko uusi sukupolvi oppii puhumhaan kieltä. Meilä häyttyy olla pieni toivo kväänin kielen tulleevaisuuđele, emmä saa anttaat kipenhen sammuut. Piian tämä joukko oon osa sitä pärjäämisakšuunii mitä halusin saađa aikhaan,” sannoo Tore.

Internetti luo uussii mahđolisuuksii. Kväänit asuthaan ympäri Ruijaa, ja eriliikaisesti nyt ko kväänin kieli oon heikossa tilassa, oon tärkkeempi ko koskhaan ette ihmiset kohđatelhaan toisten kansa. Tore oon kovonu sannoi ja kirjottannu net listhaan, minkä hän jakkaa nyt toisten kansa. Siinä löyttyy vanhoita ja uuđemppiiki sannoi. Roikan tarkotus oon ”oppiit kväänin sannoi ja sätninkii, ja ette se pittää olla soma ja oppiva olla myötä pärjäämässä meiđän kielen. Saat tulla myötä vaikka et saatakhaan kväänii. Koko homma mennee näin, ette kysythään mitä yksi sana tahi yksi sätninki merkittee, ja muut saađhaan olla myötä löytämässä synonyymii ja käänöksii. Saa kyssyyt sekä kvääniksi ja ruijaksi.”

Haastheita löyttyy kyllä. ”Net vanhukset jokka saatethiin kaikki sanat, oon menheet poijes, emmäkä met, jokka olema jäljelä, ennää muista kaikkii sannoi. Toinen probleemi oon kansa, ette net, jokka piian oltais tienheet vastauksii, ei piđä internettii.”

Tällä sivula saapi jokhainen kyssyyt niin paljon ko halluu. Ja Tore oon itteki oppinu paljon. ”Vaikka kväänin kieli oon minun äitinkieli, opin paljon ko lujen mitä toiset kirjotethaan ja mitä sanat merkithään heile. Mie opin jammisti kunka sannoi saattaa kirjottaat.”

Torele se oon tärkkee ette kaikin, jokka puhuthaan kväänin kieltä äitinkielenä, oon oikkeus puhhuut sillä laila, kunka het oon oppinheet. Ei löyđy faasittii. Tärkkee oon kansa se, ette jäsenet tohđithaan kirjottaat, vaikka ei saatetakhaan kaikkii kirjotusreekeliitä. Se oon joukon tähđelistä, ette oon matala kynnys kirjottaat Feisbuukin joukon laiđale.

Kans faaki-ihmisille saattaa olla paljon hyöttyy tästä sivusta. Tämän laiđan kautta saat tiettoo kunka assiit saatethaan sannoot kväänin kielelä, ko kaikkii sannoi ei löyđy vielä digitaalisesta sanakirjasta.

Aijan myötä oon tullu paljon aktiviteettii joukkhoon. Tore oon ilonen siitä, ette monet oon myötä kysymässä ja vastaamassa.

Kväänin kielisamfynni tarvittee lissää semmoissii ihmissii niin ko Tore, joka itte ottaa initiatiivii ja eđesvastausta kielestä.