Kväänin kielityöntekkiijä

Foto: Jaro Hollan

Halluisitko sie työtelä kväänin kielen kans? Met hajema persuunaa kellä oon hyvät taiot sekä puhhuut ja kirjoittaat kväänin kieltä. Se oon kans tärkkee ette sie saatat jakkaat tiettoo, ja jos sie olet työtely opettaajana lastentarhaassa, lastenkoulussa tahi raavhaittenopetuksessa, niin sie olet justhiin se ketä met hajema!

Työtehtäävät

  • työtelä kväänin kielen kans
  • laittaat kyrsimateriaalii kielikyrsii varten
  • kirjoittaat ja käänttäät tekstii
  • jakkaat tiettoo kylttyyristä ja kielestä

Vaatimukset

  • relevantti korkkeekoulu- tahi universiteettikoulutus
  • sie piät saattaat kväänii, suomee tahi meänkieltä

Met panema painon kans näihin

  • ette sulla oon tiettoo kvääniin oloista Norjassa
  • ette sie olet seppä jakamhaan tiettoo
  • ette sie olet valmis työtelemhään poikkifaakilisten työtehtääviitten kans
  • ette sie saatat työtelä ittenäisesti ja kans yhessä muitten kans

Kuva: Jaro Hollan

Met tarjooma viran nasjunaalissa sentterissä jossa oon interesantit työtehtäävät ja uloskäsin suunatut toimet. Institutin mudernit lukaalit oon luononkaunhiissa ympäristössä, ja työpaikassa oon hyvä faaki- ja työmiljöö. Met kans autama sinnuu löytämhään asumapaikan.

Kysymykshiin viran ympäri vastaa institutin johtaaja Hilde Skanke tlf. 46 54 88 70. Lähätä hakemuksen ja CVn tänne: Kainun institutti – Kvensk institutt, 9716 Børselv tahi e-posthiin: hilde.skanke@kvenskinstitutt.no. Hakufristi: 15.04.2019.

Kainun institutti – Kvensk institutt oon kväänin kielen ja kylttyyrin nasjunaali sentteri. Institutin tehtäävännä oon säilyttäät ja kehittäät kväänin kieltä ja kylttyyrii, ja kans jakkaat tiettoo kväänin kielestä ja kylttyyristä samfynnissa. Institutti oon Pyssyjovessa, Porsangissa, ja se oon ollu toimessa vuoesta 2007 alkkain.
Kväänin kielen tunnustethiin omaksi kieleksi aprillikuussa 2005, ja vuoesta 1998 alkkain oon kvääniilä ollu nasjunaalin minuriteetin status.
Institutin prioriteeratut työtehtäävät oon ette eistäät kieltä, jakkaat tiettoo, triivata Kielitinkkaa ja olla myötä aloittamassa kväänin kieli- ja kylttyyritoimii eriliikaisesti lapsii ja nuorii varten. Institutti saapi peruskuurttoo Kylttyyridepartementilta.