Opi kainuu kielimentorin kansa

Tromssan universiteetti aikkoo lukuvuona 2015–2016 kokkeila kunka mentoriprogrami funkeeraa kainun oppimisessa. Programin moolina oon ette kainun studentit opittais paremin puhumhaan kainuu.

Vielä oon olemassa vanhemppii ihmissii, joitten äitinkieli oon  kainu ja jokka saatethaan toimiit kielimentorina. Tule sieki myötä puhumhaan päivittäistä kainuu näitten ihmisten läpi! Samala sie opit kans paremin tuntemhaan kainulaista kulttuurii.

Mentoriprogramissa eli Masteri–oppiija-kielenoppimisprogramissa kielimentori ja kielenoppiija tehđhään yhđessä päivälissii assiita ja samala puhuthaan moolikieltä eli sitä kieltä, mitä oon meininkinnä oppiit. Tämän mallin käytethiin ensistä Kaliforniassa. Sielä sitä käytethiin intiaanikielten revitaliseeraamisheen. Sammaa mallii oon käytetty kans ko oon revitaliseerattu inarinsaamee Suomessa ja eteläsaamee Ruottissa. Tulokset oon olheet hyvät: Nyt oon taas jo lapsii, joila äitinkieli oon saame.

Mentoriortningilla halluuma vastata siihen kainulaisen yhtheiskunnan toivheesseen, ette meiltä valmistuuvat studentit paremin puhuttais kainuu. Ja kans toisinpäin: Ko kielenpuhhuujat oon kielimentorinna, se tekkee, ette het enämen alethaan itteki käyttämhään ommaa kieltä.

Met tarjooma mentoriprogrammii Språklig tekstanalyse i kvensk -kursin (KVE-1002) yhtheyđessä. Siitä sie löyđät tiettoo laiđalta https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=407702.

Kunka sie hajet paikkaa?

Tavalinen fristi hakkeet studeeraamhaan kainun kieltä oon jo menny, mutta kuiten se ei vielä ole liijan hiljan! Sie saatat  hakkeet kursile ko Lopputori aukkee 20.7.2015. Enämen tiettoo vaphaista oppipaikoista sie löyđät laiđalta https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347773&dim=179015.

  1. askelet: Oletko sie kvalifiseerattu?

Vaatimuksena oon ette sulla oon ylheinen oppikompetensi ja ette sie olet ottanu GRunnkurs i kvensk -kursin (KVE-0100) eli ette sie muutoin saatat saman verran kainuu. Se olis hyvä ette sie olisit kans ottanu Aikamatka 1 -kursin eli Praktisk kvensk med grammatikk 1 –kursin. Mutta vaikka sie olisit epävarma oletko sie kvalifiseerattu, ota joka taphauksessa seuraavan askelheen 2.

  1. askelet: Ota yhtheyttä Katariina Pedersenin kans adressissa katriinapedersen@gmail.com. Sitte selvitämmä, oletko sie kvalifiseerattu ja jos olet, se met hajema sulle passelin mentorin. Katariina auttaa sinnuu muutoinki, jos sulla oon jotaki mikä oon epäselvää.
  2. askelet: Haje esile kursin Språklig tekstanalyse i kvensk (KVE-1002) UiT:n paikaliselta hakusweb-laiđalta. Sen adressi oon https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347773&dim=179015. Tehe niin ko sielä neuvothaan.