Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 kroner.

Kainun institutti – Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto og Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen har intensjonsavtale om samarbeid i prosjektet Kielipesät / Kvenske språkreir.

Ansvarlig for prosjektet, for søknad og finansiering er Kainun institutti – Kvensk institutt. Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto vil bidra med rekruttering, motivering av språkforbilder, og bidra til administrasjon knyttet til dette. Porsanger kommune bidrar med å tilrettelegge for at barnehageansatte og ansatte i SFO kan delta på kursingen sammen med språkforbildene.

Så mange som mulig ønskes å involvere i prosjektet. Bærerne av språket er språkforbilder og nøkkelen til revitalisering. Språkforbilder kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Spesifisert oversikt over de 16 språkprosjekter som har fått språkprosjektmidler fra KUD:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf