Kuurttoo kväänin eli kainun kieli- ja kulttuuriprošektiile

Hallitus anttaa kuurttoo kvääninkielisheen äänikurshiin, kväänin kielikurshiin lapsile ja kvääninkielisen animašuunifilmin manuksen tekemisheen. Prošektikuurttoo annethaan Kielivuođen 2013 yhtheyđessä.

– Lapset ja nuoret oon net jokka varmistethaan kväänin eli kainun kielen tulevaisuuđen. Kväänimiljöössä oon monta hyvvää prošektii, ja mie olen iloinen ette met saatama kuurota hyvvii toimii tämän Kielivuođen aikana, sannoo fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Kainun institutti ja Omasvuonon kielisentteri aijothaan tehđä kväänin äänikursin internettii ja raatioo varten, ja tähän prošekthiin het saađhaan 150 000 kruunuu. Prošekti nostaa kielen oppimisen aivan uuđele areenalle. Haluthaan kans tehđä helpomaksi sen, ette vielä usseemat opittais kväänin kielen. Prošektissa oon kans myötä Haltiin kväänisentteri, Radio Nordkapp ja Omasvuonon ja Porsangin kulttuurikoulut.

Ruijan Kveeniliitto saapi 70 000 kruunuu. Het aijothaan järjestäät kielikursin paikalislaakitten lapsile. Kursin resursina oon vanhemat ihmiset jokka vielä osathaan kielen. Siivet AS oon kans hunteerannu lapsii. Se saapi 30 000 kruunuu kvääninkielisen lasten animašuunifilmin manuksen tekemisheen. Filmin perustanna oon kvääniin muistelustradišuuni, mutta se nostaa kans esile teemoi jokka oon aijankohtaiset menneisyyđen ja nykyaijan välilä.

Nämät kolme prošektii oon saanu rahhaa tarkistetusta budšetista mikä oon 250 000 kruunuu. Se oon ekstrakuurto minkä annethaan kväänin kielele ja kulttuurille Kielivuotena 2013.

Lähđet: FAD

mins

Institutin styyrin johtaaja Oddbjørn Samuelsen, styyrin jäsen Solveig Samuelsen, ministeri Rigmor Aasrud og opetuksenjohtaaja Terje Aronsen institutissa 2010. Kuva: FAD