NKF: Bevilgninger til Kvensk institutt

Statssekretær Lubna Jaffery opplyste i sitt innlegg på kontaktforummøte for nasjonale minoriteter 1.11.2011 at regjeringen Stoltenberg hadde økt bevilgningen til Kvensk institutt med 3 500 000 siden 2005.

Kvensk institutt ble etablert i desember 2005, og kom i drift i 2006. Første tildeling over statsbudsjettet var for 2006, da kroner 3 263 000 ble bevilget. Instituttet har i dag i en bevilgning på  4 823 000,-  for 2011.  For 2012 er det foreslått en økning i statsbudsjettet på 150 000,-

Den presise formuleringen blir derfor at bevilgningene er økt med kroner 1,5 millioner over fem år siden oppstart.

Kvensk institutt er et at de viktigste redskapene for å vitalisere kvensk språk. Mangelen på midler hindrer i dag instituttet å sluttføre normeringsarbeidet.

Europarådet skriver i sin rapport om Norges  arbeid med oppfølging av rammekonvensjonen at det kreves umiddelbar handling: 

”Videreføre innsatsen for å revitalisere kvensk språk og gi Kvensk institutt de nødvendige ressursene for å fullføre standardiseringen av kvensk språk innenfor en rimelig tidsramme; samt iverksette ytterligere tiltak for å utvikle kvenskundervisningen for barn under skolepliktig alder. ”

Vi er av den oppfattning at den framstilling som statssekretæren Lubna Jaffery gav av regjeringens innsats for Kvensk Institutt, i møte med de nasjonale minoriteter og Europarådet, var misvisende.

Kilde: Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto