Statsbudsjett: Økning på 164 000 kr for instituttet

Statsbudsjett: Økning på 164 000 kr for instituttet

For 2013 foreslås et tilskudd på 5,137 millioner kroner til Kainun institutti – Kvensk institutt.

– Vi har ikke fått den økningen vi håpet på, sier daglig leder Hilde Skanke.

– Det blir en kjempe utfordring i forhold til de oppgavene som vi har. Vi på Kainun institutti – Kvensk institutt vil ufortrødent jobbe videre, bare med en litt annen planlegging og gjennomføring enn vi først hadde planlagt.

Programkategori 01.40 Nasjonale minoriteter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013/6/7.html?id=701813