Ruijan Kveeniliitto ja Kainun institutti haluthaan ette satsathaan kväänin kielipeshiin!

Se oon tosi ette kväänin kieli oon uhattu kieli. Enniin osa pikkulasten vanhiimista jokka oon kväänit, osathaan tyhä passiivisesti tahi ei ollenkhaan kväänii. Het oon oppinheet kotona tyhä ruijan kielen. Nyt haluthaan vahvistaa kväänilasten kaksikielisyyttä (kväänii ja ruijaa).

Kielipesä oon semmoinen toimi jonka avula esimerkiksi inarinsaamelaiset ja Uuđen Seelanin maorit oon saanheet hyvvii kokemuksii ko het oon kamppailheet kielen hävviimistä vasthaan. Katto tästä: http://www.kvenskinstitutt.no/sprak/revitalisering/sprakreir/. Kväänin kielipesän tahi kielikylvyn aijothaan järjestää niin ette lapset päästhään kuulemhaan tyhä kväänii joko kerran viikossa tahi kerran päivässä.

Språkmeldingen St.meld. nr 35 (2007-2008) Mål og meining ja usseet kanssoinväliset tutkimukset peekathaan siihen ette kielipesä oon tärkkee ja effektiivinen toimi. Sen avula saatethaan stimuleerata lapsii käyttämhään vähemistö- eli minoriteettikieltä. EU-prošekti ELDIA (European Language Diversity for All) antoi aukustikuussa 2013 omassa “Policy Brief”:in: Sen mukhaan yksi tärkkee assii oon “key factors for the maintenance and vitality of a language” … “early language learning (for instance, pre-school language immersion) must be supported and parents informed of their responsibility as language educators – without new speaker generations, all other efforts for language revitalisation will be in vain;”.

Sen tähđen ko kielen tila oon rohki huono vahniimiin joukossa, niin isovanhiimat häyđythään opettaat lapsile kielen. Ruijan Kveeniliitto ja Kainun institutti haluthaan nyt ette kielen taittaajat nostethaan esile. Nämät ihmiset oon kielen esikuva ja avvain kielen revitaliseerinkhiin. Het osathaan auttaat lastentarhaan työntekkiijöitä, vanhemppii ja lapsii niin ette het saatethaan ottaat kielen käytthöön.

Ruijan Kveeniliitto ja Kainun institutti oon yhđessä hakenheet rahhaa niin ette het saatethaan kuorata mellinkkii Mål og meining – til kvenske språkreir/språkbad.
Ruijan kveeniliiton paikalise laakit ja lastentarhaat nähđään ette tämä toimi oon positiivinen. Met annama lissää tiettoo sitte jos saama rahhaa, ja met toivoma ette mahđoliseman moni halluu olla myötä prošektissa.