Seminaari kainun kielen revitaliseeraamisen ympäri 9.-10. oktooperikuuta 2014 Tromsassa

Ruijan arktisen universiteetin (RAU) Kielitietheen institutin (KI), Kulttuurin ja kirjalisuuđen institutin (KKI) ja Universiteettibiblioteekin (UB) kainunmiljöö oornathaan yhđessä kahđen päivän seminaarin kainun revitaliseeraamisen ympäri tuorestaina 9. ja perjantaina 10. oktooperikuuta 2014.

Takusta

Kainun kieli ja kulttuuri oon jo kauvoin ollu oikhein pahassa vaarassa. Kuitenki kainunmiljöössä ja kans suuressa osassa yhtheiskunttaa muutoinki oon oikhein halu pittää huolta kainun kulttuuriarvasta ja vieđä sitä etheenpäin. Sekä viralinen ette privaatti sektori oon alkanheet koko joukon revitaliseeraamistoimii, ja sitä oon laitettu ylös usheemppii institusuunii, minkä meininkinä oon auttaat kainun kieltä ja kulttuurii etheenpäin. Mutta semmoinen revitaliseeraamistyö ottaa paljon aikkaa ja vaattii paljon voimii. Internasunaalinen tutkimisprojekti ELDIA (European Language Diversity for All), mistä juuri oon keritty, oon selvittänny suomalais-ugilaisten kielten elämismahđolisuuksii Euroopassa. Siinä huomathiin ette kainun kieli oon kaikista tutkituista kielistä enniimitten vaarassa. ELDIA-raportista näjemä ette kainun kielen tila oon oikhein kriitilinen.

Mooli

Suunitellun seminaari moolina oon kovota yhtheen erilaissii aktööriitä hunteeraamhaan ja koordineeraamhaan tulleevaa kainun revitaliseeraustyötä. Meinaama ette seminaarin ensimäisen päivän saattaisimma käyttäät siihen, ette selvitämmä kunka kauvas hommassa oon tultu, ja kans informasuunin jakamisheen. Siinä saattavan tutkiijat, opettaajat, neuvoojat, kainunmiljöön ja kainun organisasuuniitten representantit ja muutki, jokka työtelhään kainun revitaliseeraamisen kans, muistela omasta työstä ja omista kokemuksista. Meilä oon kans meininkinä pyyttäät myötä semmoissii ihmissii, joila oon tiettoo ja kompetanssii muitten kielten revitaliseeraamisesta, ette het muisteltais ittensä kokemuksista meile. Toisen päivän met olema ajatelheet käyttäät siihen, ette freistaama hoksata uussii konstii ette auttaat kainun revitaliseeraamisessa, ja kans hunteerata minkälainen strategii siinä työssä olis hyvä. Freistaama kovota yhtheen langat eri revitaliseeraamistoimista ja puhela siitä, kunka saattaisimma paremasti koordineerata tulleevaa työtä. Tässä häyđymä selvittäät, minkälaissii resurssiita ja minkälaista kompetenssii eri aktööriilä oon, ja kunka net saattava auttaat kainun kielen ja kulttuurin tilan parantamisessa tulleevina vuosina. Toisena päivänä oon kans meininkinä ette käyttäät aikkaa erilaisten revitaliseeraamisprojektiitten tulosten ja produktiitten lansseeraamisheen ja esittelemisheen, eli sitte semmoishiin assiissiin ko kainun kielen grammatikki, elektroninen sanakirja ja elektroninen aikakirja. Seminaarin kielenä pittää meiđän mielestä olla kainu eli skandinaavi. Esitykset mikkä oon kainuksi saatethaan sitte tulkita skandinaaviksi.

Ehđotuksii

Tästä seminaarista oon kiini tähän saakka puhuttu tyhä niissä TU:n faakimijöissä, mikkä ylipuolelala oon mainittu. Nyt met halluuma pyyttäät eri miljöitä ja aktööriitä, mikkä toimithaan kainun revitaliseeraamisen kans eli perustethaan siitä, tekemhäään ehđotuksii sen ympäri, kunka seminaarin pitäis oornata eli panna ylös. Met meinaama tässä sekä seminaarin sisälystä ette organisatoorista raamii.

Ehđotukset saattaa lähättäät e-postina adresshiin philipp.conzett@uit.no.

Ette met hopusti heti kesäfeeriän pörästä pääsemä viehmään suunitelmaa etheenpäin, met pyyđämä ette tet lähätättä teiđän mahđoliset ehđotukset ennen tämän vuođen aukustikuun 15. päivää. Jos tet tunnetta toissii ihmissii eli aktööriitä, mikkä pitäis saađa tämän ympäripreevin, se olkkaa niin hyvät ja lähättäkkää sen etheenpäin niile. Revitaliseeraamisseminaarile oon laitettu kans kotisivun: http://site.uit.no/ubkvensk/. Siihen met sitte aikkaa myöten laitama enämen informasuunii seminaarin ympäri.

Met pyyđämä ette tet jo nyt merkittettä teiđän kalenterhiin, ette 9. ja 10. oktooperikuuta tet oletta myötä kainun revitaliseeraamisseminaarissa. Uskoma ette saama hyvvii ehđotuksii.

Tervheissii

Leena Niiranen, suomen ja kainun kielen professori, Kielitietheen institutti

Anitta Viinikka-Kallinen, suomen ja kainun kirjalisuuđen ensiamanuensi, Kulttuurin ja kirjalisuuđen institutti

Philipp Conzett, suomen ja kainun faakivastaava, Universiteetin biblioteekki