Uttalelse om skolenedleggelse i Porsanger kommune

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for utvikling av kvensk språk og kultur. I formålsparagrafen står følgende:

1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.

2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.

3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkelt individer og samfunnet.

Kvensk institutt er stiftet for å betjene den kvenske befolkningen i Norge. Instituttet ble bestemt lagt til Børselv fordi dette er ei bygd med levende infrastruktur på språket og kulturen, jf. Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001), Nasjonale minoritetar i Noreg.

Børselv oppvekstsenter er en viktig del av den infrastrukturen, ikke bare for vår kommune, men også regionalt og nasjonalt. Dette fordi mye av det språkarbeidet som er blitt gjort og gjøres ved oppvekstsenteret er en mal for resten av landet, oppvekstsenteret er en av KIs viktigste samarbeidspartnere.

Daværende Børselv skole og nåværende Børselv oppvekstsenter har hele tiden hatt ressurspersoner til å undervise i kvensk, det er utrolig viktig å bygge videre på dette. Forsvinner dette, forsvinner også veldig mye av det kvenskfaglige miljøet i det norske skoleverket.
Dette miljøet har vi her fordi vi har flere generasjoner språkbrukere; fra de eldre som kunnskaps- og tradisjonsleverandører til de unge som skal bringe den kvenske språk og kulturarven videre.

Porsanger kommune har definert seg som trespråklig. Den definisjonen viser at det samiske og det kvenske skal være en integrert del i kommunen. Finnmark fylke har gjennom historien vært flerkulturell og flerspråklig. Det er et faktum at man har en trespråklig kommune og et flerspråklig fylke. Og staten har anerkjent samene som et urfolk, og kvenene som en minoritet. Kvensk språk og kultur er en ressurs og gir kulturell rikdom til kommunene, fylket og nasjonen Norge.
En nedleggelse av oppvekstsenteret vil være et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å ta vare på kvensk språk og kultur.

Staten Norge har påtatt seg et internasjonalt ansvar for å ta vare på, og videreutvikle det kvenske språket, den kvenske kulturen. Dette har de gjort ved å ratifisere Europarådets rammekonvensjon og den Europeiske språkpakten.

I Stortingsmelding nr 15 (2000-2001) står følgende:

«Det må likevel understrekes at kommuner og fylkeskommuner har den samme plikten som staten til å være med på å oppfylle de minoritetspolitiske forpliktelsene som Norge har påtatt seg. Dette innebærer blant annet hensynet til de nasjonale minoritetene skal være med i de politiske prioriteringene som gjøres lokalt.»

Vi mister en grunnleggende bauta ved nedleggelse av Børselv oppvekstsenter, og det er med stor bekymring vi registrerer uttalelse som – «det samiske og det kvenske har man i Lakselv også» som et argument brukt i denne forbindelse.

Selvfølgelig har man det i Lakselv også, men ikke med den samme tyngde og samme infrastruktur som vi finner i Børselv og Billefjord.

Kainun institutti – Kvensk institutt/KI – i solidaritet med det sjøsamiske oppvekstsenteret i Billefjord – stiller seg helt bak Sametingsrådets sine uttalelser og argumentasjon om skolenedleggelsene i Porsanger, og KI ber politikerne nå være seg sitt ansvar bevisst!

Vi mener at det å ta vare på Børselv oppvekstsenter ikke bare er en kommunal oppgave, men også et nasjonalt og fylkeskommunalt ansvar. Oppvekstsenteret er avgjørende i arbeidet for å sikre kvensk språk og kultur.

På vegne av Kainun institutti – Kvensk institutt

Hilde Skanke
Daglig leder

Sametinget deltok på møte om skolenedleggelse på Kvensk institutt. Fra venstre Mona Skanke, Laila Susanne Vars, Egil Borch, Kåre Olli og Herman Kåven. Foto: Hilde Skanke