Vi ber om innspill på medlemmer til Kielitinka – Språktinget

Til språktinget skal det løpet av februar 2020 velges nye medlemmer. I dag består Kvensk språkting av fem medlemmer, fordelt fra følgende geografiske områder:

Leder Trygg Jakola, Vestre-Jakobselv
Nestleder Nora Ollila, Skibotn og Tromsø
Medlem Asveig Hasselberg, Nordreisa
Medlem Egil Sundelin, Skallelv og Alta
Medlem Kyrre Isaksen, Lakselv

Styret ved Kvensk institutt har i sak 20/18 vedtatt følgende:
«Språktinget utvides fra 5 til 7 medlemmer og det velges 3 varamedlemmer, valgene er for 4 år og det velges medlemmer til språktinget i 2020, om nødvendig gjøres en vedtektsendring.»

I vedtektene for Kvensk språkting står det:
Oppnevning av Språktingets medlemmer
Medlemmene i Kvensk språkting oppnevnes av styret i Kainun institutti – Kvensk institutt.
Medlemmene i Kvensk språkting oppnevnes på grunnlag av innkomne forslag. Invitasjon til å foreslå kandidater distribueres på instituttets hjemmesider.
Styret skal bestrebe seg på å få et representativt språkting, med bred geografisk forankring. Medlemmene i Kvensk språkting skal beherske kvensk på morsmåls nivå, eller ha kunnskap om kvensk språk.
Minimum 3 av språktingets medlemmer skal ha morsmålsbakgrunn.
Medlemmene velges for 4 år og kan gjenvelges.
Det er sekretariatet som koordinerer valgprosessen på vegne av styret ved Kainun institutti – Kvensk institutt.

Frist for innspill på medlemmer til Kvensk språkting er 10.01.2020
Innspillene sendes på e-post til: post@kvenskinstitutt.no

Tervheissii
Med hilsen

Hilde Skanke
Institutin johtaaja