Met hajema kulttuurityöteliijää 100% virkhaan

Kvääniitten kulttuurhiin oon vaikuttannu se, ette häyttyy itte tulla toimheen sillä mitä ittelä oon ja ette itte produseerata sen mitä tarvittee. Ja se oon ollu niin 1900-luvun puolivälhiin saakka muun myötä näitten avula: maapruuki, jahti, kalanpyytö, luontaishushollinki, käsityö, rakentamatapa, produksuuni ja työkalluin ja rakenusmateriaaliitten pito.
Sillä ette luot uuesti, dokumenteeraat ja tehet materiaalisen kulttuurin näkkyyväksi, niin se materiaalinen osa elästyttää immateriaalisen kulttuuriperinön hyvälä tavala. Materiaalisheen kulttuurhiin kuuluthaan fyysiset neuvot jokka saatama nähhä, ja mihin saatama koskeet ja mikkä saatama tuntteet. Immateriaalinen kulttuuri oon yhtheinen nimi henkisille kulttuurisanomille, niin ko kansanmuisteleminen, kieli, praktiseeraava lavakonsti, sosiaaliset tavat, rituaalit, ja lisäksi tiot ja kyvyt mikkä oon siottu tradisuunilisheen käsityöhön. Immateriaalisenna kulttuurinna oon kans pietty ideoita ja inhimillissii kokemuksii, niin ko perittyi ajatuksii ja toimimamönsterii.

Halluutko sie työtelä kväänin kultturin kans yhessä fantastisen luovan roikan kans ja työtelä poikkifaakilisesti komuunin ja fylkinkomuunin rajjoin yli?
Met hajema uloskäsin suunattuu ihmistä kuka saattaa työtelä yhessä muitten kans, ja kuka kans saattaa työtelä ittenäisesti, ja kuka lisäksi saattaa eistäät ja administreerata prosektiita. Met halluuma kulttuurifaakilisen kompetansin, mikä saattaa olla niin kultuurifaakilinen koulutus ko kokemus.

Se oon hyvä jos sinula oon kyvyt ja tiot kväänin kielessä ja kulttuurissa.
Hääyt olla valmis siihen ette reisata jos oon tarpheen.

Työtehtäävät: Olla etheenkäsinjakkaaja ja koordinaattori yhtheistyössä muitten institusuuniitten, museumiitten, organisasuuniitten ja liittoin kans ko työtelee immateriaalisen ja materiaalisen kulttuurin kans, niin meän ko ittensä eestä. Jatkaat ja olla ytheyessä kulttuuriviranomaisten kans paikalisesti, regiunaalisti ja nasunaalisti.
Työtelä sen eestä, ette materiaalisen kulttuuriperinön säilytethään ja dokumenteerathaan.
Työtelä sen eestä, ette omassa eesvastausalassa oon informasuuni- ja kursitoimet ja ette itteki oon myötä siinä.

Met tarjooma viran nasunaalissa sentterissä jossa oon interesantit työtehtäävät ja uloskäsinsuunatut toimet. Institutin uuet ja modernit lukaalit oon luononkaunhiissa ympäristössä, ja työpaikassa oon hyvä faaki- ja työmiljöö. Met kans autama sinnuu löytämhään asumapaikan Pyssyjovessa.

Hakufristi oon 22.11.2021. Kysymykshiin viran ympäri vastaa johtaaja Hilde Skanke,
telefuuninumero 46 54 88 70.
Lähätä hakemuksen, attestit ja referansit tänne: Kvensk institutt, 9716 Børselv
tahi e-posthiin: hilde.skanke@kvenskinstitutt.no

Kainun institutin – Kvensk institutt perustethiin vuona 2005. Kainun institutti oon kväänin kielen ja kulttuurin nasunaali sentteri. Institutin prioriteeratut tehtäävät oon jakkaat tiettoo, eistäät kieltä, triivata Kielitinkkaa ja olla myötä alkamassa kväänin kieli- ja kulttuuritoimii eriliikaisesti lapsii ja nuorii varten.
Kainun instutti oon Kväänityynissä Pyssyjovessa, Porsangissa, ja se saapi peruskuurttoo Kulttuurideparttementilta.
Kväänityynhiin kuuluu, lukematta Instituttii, kolme rakenusta: Krampuohi, Tornionlaksontalo, Koulutupa, missä Institutila oon omistus- ja triivauseesvastaus.
Institutila oon modernit kontturi-, kokkous- ja konferanssilukaalit, ja se oon alassa missä oon hyvät maholisuuet olla ulkkoo luonossa.