Category Archives: Kvensk

Kväänit Porsangissa -näyttely 23.05.-30.10.2022

«Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» oon nykyaijandokumentasuuni- ja näyttelyprosekti jossa esitelhään 25 persoonaa keilä oon yhtheys kväänin kielheen ja kulttuurhiin. Het kaikki oon kväänit kekkä asuthaan Porsangissa eli kenelä oon sukuyhtheys Porsankhiin. Dokumentasuunin oon laitettu portrettikuvista, puhutteluista ja näyttelyfilmistä ”Kaunhiimat sanat –(…)

Met hajema kulttuurityöteliijää 100% virkhaan

Kvääniitten kulttuurhiin oon vaikuttannu se, ette häyttyy itte tulla toimheen sillä mitä ittelä oon ja ette itte produseerata sen mitä tarvittee. Ja se oon ollu niin 1900-luvun puolivälhiin saakka muun myötä näitten avula: maapruuki, jahti, kalanpyytö, luontaishushollinki, käsityö, rakentamatapa, produksuuni ja työkalluin ja rakenusmateriaaliitten pito. Sillä ette luot uuesti, dokumenteeraat ja tehet materiaalisen kulttuurin näkkyyväksi,(…)

Egil Sundelin oon uuen kielitingan johtaaja

Uusi kväänin kielitinka oon alkanu työhön ja se aikkoo fokuseerata terminologiin eistämisheen ja kommunikasjuunhiin. Kväänin kielitingan valithaan neljeksi vuoeksi kerrala. Kuka hyvänsä saattaa ehottaat kielitinkhaan jäseniitä, mutta Kainun institutin styyri päättää kekkä oon uuet jäsenet. Kielitinka hunteeraa kieliassiin pääle ja het päätethään ylheisten kväänin kielen normiista. Het oon kans myötä ko kehitethään ja laitethaan uutta(…)

Ruija forlaaki anttaa ulos toisen Linus-kirjan

Linus laittaa tomaattivellin -kirjan lanseerathaan Tromssan biblioteekissa 16.1.2020 klo 13.00. Paikala oon Ruija foorlaaki, Kainun institutti ja kirjailiija Anna-Kaisa Räisänen. Linus laittaa tomaattivellin -kirjassa lukkiija saapi taas uuesti kohatella Linuksen ja hänen ystävän Karhu Rievun. Het aijothaan laittaat ruokkaa papan kans. Kaikki ei mene niin hyvin ko plaana oli, mutta Linus, Karhu Riepu ja pappa(…)

Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa! Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija Anna-Kaisa Räisäsen ja illustratööri Christina Gjertsenin kans Anna-Kaisa Räisänen lukkee kirjasta Linus kaottaa Karhu Rievunja Christina Gjertsen näyttää kuvvii Linus ja Karhu Riepu aijothaan mennä syntymäpäiväfästhiin. Het ei ole yhenmieliset(…)

Selvittääjä sekretariaatthiin

Anna-Kaisa Räisäsestä (39) tullee selvittääjä Tottuuen- ja sovinonkommisjuunhiin. Sekretariaatissa oon työssä aukustikuusta 2019 alkkain sitte nelje persuunaa. Räisänen oon työssä faakilisena velvolisena Kainun institutissa Pyssyjovessa. Hän tekkee kans hänen tohtoringraadin työtä kväänin kielestä Oulun universiteetissä. Räisäsellä oon pitkä kokemus työstä kväänin kielen ja kulttuurin kans. Hän oon justhiin nyt työtelemässä musikkiprosjektin ”Elävät ja elläimet» kans(…)